Náměstí Svobody - ulice Kostelní - kostel sv. Václava - starý židovský hřbitov - ulice Příkopy - nábřeží Karla Houry - kostel sv. Felixe - kostel Nanebevzetí Panny Marie - ulice Na Vršku - kaple sv. Rocha - Nuželická ulice - Muzeum Šumavy - Náměstí Svobody

Této trase se také říká „zlatý okruh“ nebo „první městský okruh“ . Trasa vás provede historickým centrem města. Po cestě uvidíte několik historických skvostu jako je budova sušické radnice, empírová kašna, Krocínovský dům č.p. 49/I (hotel Fialka), kostel sv. Václava, kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe, aj. Při této procházce můžete navštívit v Muzeu Šumavy unikátní sušický mechanický betlém.

Zajímavosti:

Sušické náměstí Svobody - historické náměstí je skutečné jádro a centrum města. Dnešní prostorovou podobu získalo po rozsáhlém požáru města v roce 1707 , kdy se během půl hodiny oheň rozšířil jak po vnitřním městě, tak po obou předměstích. Zahynulo při něm 30 osob a zničena byla větší část města.

Kostel sv. Václava - děkanský kostel postavený v pol. 14 stol., krátce po výstavbě městských hradeb (hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou zeď). Kostel měl původně dvě věže, ty se ale po velkém požáru r. 1707 zřítily a s nimi i část lodní klenby. Poté byla postavena již jen věž menší a kostel opraven v barokním stylu. Nová přestavba v letech 1884-1885 dodala chrámu pseudogotické prvky. Zajímavé jsou náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě z doby po r. 1560, které náleží místním šlechticům a měšťanům. Oltářní obraz patrona České země sv. Václava pochází z roku 1861, na oltáři jsou sochy sv. Blažeje, Prokopa a Erazíma z r. 1659. Budete-li se pozorně dívat, najdete ve zdi kostela zabílenou dělovou kouli (upomínku na 30 letou válku se Švédy).

Starý židovský hřbitov - jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Byl založený r. 1626 a byl vklíněn do hradeb obklopující staré město, později rozšiřován. Pochovávalo se zde do roku 1873. Nejstarší dochovaný čitelný náhrobek pochází z r. 1708.

Kapucínský klášter a kostel sv. Felixe - založen císařem Ferdinandem III. pro posílení katolické víry v kraji. Základní kámen byl položen r. 1651 a r. 1655 byl kostel vysvěcen kardinálem Harrachem. Stavba kláštera byla dokončena teprve v letech 1665- 86 . Kostel se stal poutním místem celého Pošumaví, protože brzy po vybudování daroval kostelu Jindřich Hýzrle z Chodů obraz Bolestné Panny Marie, považovaný za zázračný. V 17.a 18. století působilo v klášteře průměrně 15-20 řeholníku. V r. 1950 byli řeholníci vyhnáni a klášter dlouhá léta sloužil vojsku. Zpět se kapucíni mohli vrátit až r. 1993. Sluneční hodiny na jižní straně kostela (v zahradě) jsou z r. 1731.

Bývala pstruhová líheň -  sušičtí pstruzi a lipani byli proslaveni natolik, že se dostali i na stůl císaře Rudolfa II. První zpráva o lososech je z r. 1679.O výstavbu pstruhové líhně v Sušici se zasloužil Dr. Antonín Frič. První pstruhová líheň byla postavena v Luhu roku 1871. Byla to prostá dřevěná bouda. V roce 1879 však došlo k záplavám a tak Dr. Frič vyhledal nové, vhodnější místo pro budovu líhně a našel je na pravém břehu Otavy, pod kapucínským klášterem. A tak již roku 1881 stál nový ústav pro umělý chov ryb. S četnými opravami a úpravami budova stále stojí. Na budově je umístěna pamětní deska.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - hřbitovní kostel je patrně součástí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. stol. Současná podoba je z doby po požáru r. 1591.Cenná je tzv. Kabátovská kaple z 15.stol. s hvězdovou klenbou. Nyní je zde umístěno kamenné desatero ze zbořené židovské synagogy. Patrně krátce po založení kostela vznikl v bezprostřední blízkosti hřbitov kde se pohřbívalo až do roku 1924. Poté byly náhrobky odvezeny a místo se proměnilo v park. Kamenné náhrobky z doby po r. 1500 byly v 19. stol. vyjmuty z podlahy kostela a vsazeny do kostelní zdi.

Kaple sv. Rocha - pochovávali se zde zemřelí morem, žebráci a sebevrazi.

Muzeum Šumavy - sušický cínový poklad, Kapucínská knihovna, historie sirkařství, bohatá sbírka šumavského skla... Najdete zde i Sušický mechanický betlém. Jeden z největších pohyblivých betlémů u nás, který obsahuje 150 pohyblivých a 150 pevných figur. Ty znázorňují život na Šumavě za dob našich předků.

Služby v okolí:

Sušice - kavárny, cukrárny a restaurace na náměstí

Sušické informační centrum - na náměstí