Kostely

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava
Děkanský kostel byl postaven v pol. 14 stol., krátce po výstavbě městských hradeb (hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou zeď) vedle starší kaple ze 13. stol., která byla zabudována do stavby jako sakristie. Kostel měl původně dvě věže, ty se ale po velkém požáru r. 1707 zřítily a s nimi i část lodní klenby. Poté byla postavena již jen věž menší a kostel opraven v barokním stylu. Nová přestavba v letech 1884-1885 dodala chrámu pseudogotické prvky. Zajímavé jsou náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě z doby po r. 1560, které náleží místním šlechticům a měšťanům. Oltářní obraz patrona České země sv. Václava pochází z roku 1861, na oltáři jsou sochy sv. Blažeje, Prokopa a Erazíma z r. 1659. Budete-li se pozorně dívat, najdete ve zdi kostela zabílenou dělovou kouli (upomínku na 30 letou válku se Švédy).

Kostel Panny Marie

Hřbitovní kostel Panny Marie  
Je patrně součástí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. stol. Současná podoba je z doby po požáru r. 1591.Cenná je tzv. Kabátovská kaple z 15.stol. s hvězdovou klenbou. Nyní je zde umístěno kamenné desatero ze zbořené židovské synagogy. Patrně krátce po založení kostela vznikl v bezprostřední blízkosti hřbitov kde se pohřbívalo až do roku 1924. Poté byly náhrobky odvezeny a místo se proměnilo v park. Kamenné náhrobky z doby po r. 1500 byly v 19. stol. vyjmuty z podlahy kostela a vsazeny do kostelní zdi.

Kostel sv. Felixe

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter
Byl založen císařem Ferdinandem III. pro posílení katolické víry v kraji. Základní kámen byl položen r. 1651 a r. 1655 byl kostel vysvěcen kardinálem Harrachem. Stavba kláštera byla dokončena teprve v letech 1665- 86 . Kostel se stal poutním místem celého Pošumaví, protože brzy po vybudování daroval kostelu Jindřich Hýzrle z Chodů obraz Bolestné Panny Marie, považovaný za zázračný. V 17.a 18. století působilo v klášteře průměrně 15-20 řeholníku. Pýchou kláštera bývala bohatá knihovna, která je dnes uložena v sušickém muzeu. Tvoří ji i přes určité ztráty na několik tisíc svazků. V r. 1950 byli řeholníci vyhnáni a klášter dlouhá léta sloužil vojsku. Zpět se kapucíni mohli vrátit až r. 1993. Sluneční hodiny na jižní straně kostela (v zahradě) jsou z r. 1731.